Οικότοποι

Οικότοποι είναι εκτάσεις συγκεκριμένων τύπων βλάστησης με ορισμένη γεωγραφική εξάπλωση. Οι οικότοποι που περιγράφει η οδηγία 92/43 της ΕΕ
αποτελούν κριτήριο για την ένταξη μιας περιοχής σε καθεστώς προστασίας. Στην Οχη απαντώνται πάνω από 20 τύπους οικοτόπων που έχουν καταγραφεί στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Οίκος, 1998) που εκπονήθηκε με σκοπό την εκτίμηση της αξίας της περιοχής και τη θεσμοθέτησή της ως προστατευόμενης από την ελληνική νομοθεσία.


Σημαντικοί οικότοποι της Οχης 

Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με ποσειδωνίες (Posidonia oceanica): ο θαλάσσιος βιότοπος με ποσειδωνίες (φυκιάδες για τους ψαράδες) με βαθμό προστασίας προτεραιότητας αποτελεί βιολογικό δείκτη άριστης κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Αμμονιτρόφιλη και αμμόφιλη βλάστηση: δύο τύποι βλάστησης που συναντούμε στις παραλίες. Ο πρώτος τύπος περιλαμβάνει μονοετή αραιή βλάστηση, ενώ ο δεύτερος πολυετείς θάμνους σε επίπεδες εκτάσεις ή πλαγιές της παραλιακής ζώνης.

Απόκρημνες βραχώδεις ακτές:  είδη βλάστησης όπως το γένος Liminium που αρέσκονται στην αρμύρα και τους βράχους.

Aλίπεδα με βούρλα (Juncus spp.) : Υγρά λιβάδια με βούρλα απαντώνται στον κάμπο της Καρύστου και το Ποτάμι του Πλατανιστού.

Βλάστηση με αγριοκάλαμο (Phragmites australis): πυκνοί καλαμώνες απαντώνται στις τάφρους του κάμπου της Καρύστου, στο Ποτάμι του Πλατανιστού, στο Φυγιά και αλλού.

 

Ρεματιά του Δημοσάρη κοντά στην παραλία Καλλιανού

Ποταμοί περιοδικής ροής: η παρόχθια νιτρόφιλη βλάστηση απαντάται στα ρέματα της Οχης (Δημοσάρης, ρεματιές Πλατανιστού, Κομήτου, Αντιών κ.α). Επίσης απαντώνται πυκνές λόχμες με πικροδάφνες και λυγαριές.

 

 

Δάση πλατάνου (Platanus orientelis): πλατανεώνες αναπτύσσονται κυρίως στα ρέματα μακριά από τη θάλασσα.  Συστάδες γηραιών πλατάνων βρίσκονται στο ρέμα του Δημοσάρη, ενώ στις βόρειες πλαγιές της Ανατολής έχουν αναπτυχθεί νανώδεις πλάτανοι λόγω των δυνατών ανέμων.

 

 

Αρχαίες καστανιές στην Οχη

Φρύγανα: οικότοπος που κυριαρχεί στις άγονες και πετρώδεις της Οχης. Περιλαμβάνει αφάνες (Genista acanthoclada), αστοιβιές ( Sarcopoterium spinosum), ρείκια ( Erica spp.), ασφάκες ( Phlomis fruticosa), θαμνώδη αγκάθια ( Centaurea spinosa) κ.α.

 

 

Αρχαίες καστανιές στην Οχη

Δάση καστανιάς (Castanea sativa): πολύτιμος οικότοπος λόγω της σπανιότητας του στην Ελλάδα. Ο Καστανόλογγος η πιο εκτεταμένη συστάδα καστανιών στις υπώρειες της Οχης περιλαμβάνει υπέργηρα δέντρα. Άλλες μικρές συστάδες καστανιών βρίσκονται σε ελάχιστα σημεία γύρω από την κορφή της Οχης όπως κοντά στα Ρούκλια. Οι καστανιές της Οχης είναι υπολείμματα μεγαλύτερων δασών που υποβαθμίστηκαν από τις πυρκαγιές και την υπεβόσκηση.

Συστάδες ίταμου και αρκουδοπούρναρου: στα σχιστολιθικά βράχια του Γιούδα (1325μ) ζουν μεμονωμένα άτομα ίταμου (Taxus bacata) που αποτελούν υπόλειμμα αρχαίου δάσους. Επίσης χαμηλότερο υψόμετρο συναντούμε σποραδικά άτομα αρκουδοπούρναρου (Ilex aquifollium).

 

 

Δενδρώδεις κουμαριές

Δάση και θαμνώνες με σκληρόφυλλα αείφυλλα: οικότοπος με ευρεία διάδοση στην περιοχή της Οχης που περιλαμβάνει πουρνάρια (Quercus coccifera) και αγριελιές (Olea sylvestris) σε χαμηλά υψόμετρα και αριές (Quercus ilex) σε ψηλότερα σημεία. Η βλάστηση αυτή γνωστή και ως μακία στις περισσότερες περιπτώσεις έχει θαμνώδη μορφή εξαιτίας των πυρκαγιών και της βόσκησης. Σε δυσπρόσιτες πλαγιές διατηρούνται δενδρώδη πουρνάρια και αριές που σχηματίζουν πυκνό δάσος π.χ Βαθύρεμα.

 

Θερόφυτα στις ακτές του Καβοντόρου

Ψευδοστέπες με θερόφυτα και αγρωστώδη: οικότοπος που περιλαμβάνει λιβαδική βλάστηση (π.χ αγριολούλουδα, θερόφυτα, αγρωστώδη) συχνά μαζί με φρύγανα. Ψευδοστέπες απαντώνται σε μεσαία και μεγαλύτερα υψόμετρα της Οχης και του Καβοντόρου.

 

 

Ευτροφικές λίμνες και μεσογειακά εποχικά τέλματα: πρόκειται για δύο τεχνητές λίμνες  που υπήρχαν στον κάμπο της Καρύστου και είχαν εξελιχθεί με υγροτοπικά οικοσυστήματα, αλλά υπέστησαν ολοσχερή υποβάθμιση με συνεχή μπαζώματα. Διασώζεται ακέραιη η λιμνούλα στο Ψάθι. Τα εποχιακά τέλματα έχουν τη μορφή πρόσκαιρων υγρών λιβαδιών (αλίπεδα) και απαντώνται κοντά στην παραλιακή ζώνη του κάμπου της Καρύστου. Τα μπαζώματα και η αυθαίρετη δόμηση έχουν μειώσει την έκταση και υποβαθμίσει την ποιότητα των αλιπέδων που κάποτε συγκέντρωναν σημαντικούς αριθμούς μεταναστευτικών πουλιών.