Καταστατικό συλλόγου

Καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία

“Σύλλογος για την Προστασία του Περιβάλλοντος της ΝότιαςΚαρυστίας, Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ.”

“Society for the Protection of the Environment of Karystos S.P.E.K.”

Αρθρο 1, Επωνυμία,Έδρα και Σύσταση.

1.1          Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία

          “Σύλλογος για την Προστασία του Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας, Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ.”,

          στο εξής αναφερόμενο στο παρόν ως Σωματείο.

          Η έδρα του Σωματείου είναι στον Δήμο της Καρύστου οι δε δραστηριότητες του αναπτύσσονται μέσα στην περιοχή που εκτείνεται από το νοτιότερο μέρος της Εύβοιας μέχρι τη νοητή γραμμή μεταξύ Μαρμαρίου και Φιλάγρας.

1.2           Το σωματείο είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό και μη μετοχικό.

Αρθρο 2, Λογότυπος

          Η σφραγίδα του Σωματείου, θα φέρει τη πλήρη επωνυμία του Σωματείου και μικρό έμβλημα ζωγραφιστό.

Αρθρο 3, Σκοπός

3.1                   Το Σωματείο σαν σκοπό έχει την προστασία του περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας, καθώς και την ανάδειξη και προβολή του ιδιαίτερου χαρακτήρα και του φυσικού της κάλλους στα πλαίσια της προσπάθειας για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, αφού απαρέγκλιτη πεποίθηση των μελών είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι απόλυτα συνυφασμένη με την οικονομική πρόοδο και την συνολική ευημερία όλων των κατοίκων της περιοχής.

          Για την επιτυχία του σκοπού αυτού το Σωματείο θα επιδιώξει μεταξύ άλλων την επίτευξη των παρακάτω επιμέρους στόχων:

3.1.1        Δημιουργία περιοχών προστασίας της φύσης στο Ορος Οχη, ιδιαιτέρως στο Φαράγγι του Δημοσάρη, στο Καστανόδασος, στον Κάβοντόρο καθώς και στον Υγρότοπο του Κάμπου της Καρύστου και στα σπήλαια. Θα επιδιωχθεί η ένταξη αυτών στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών.

3.1.2     Προώθηση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής για την εθνική κληρονομιά της περιοχής καθώς και της επιστημονικής έρευνας για το περιβάλλον.

3.1.3     Κατασκευή έργων πεζοπορίας, καταφυγίων και χώρων αναψυχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην διάσωση, τov καθαρισμό και αναδημιουργία μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών. Ορισμένες πεζοπορικές διαδρομές και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ιδιαίτερα το Φαράγγι του Δημοσάρη, θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά τρόπο που θα προστατεύει ταυτόχρονα και το φυσικό περιβάλλον.

3.1.4     Προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος καθώς και των ακτών της περιοχής.

3.1.5     Προστασία της περιοχής από την αυθαίρετη δόμηση καθώς και η ανάδειξη της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

3.1.6     Καταγραφή και ανάδειξη όλων των ιστορικών μνημείων της περιοχής.

3.1.7     Προστασία της περιοχής από παράνομες δραστηριότητες, όπως παράνομη υλοτομία, θήρα και αλιεία.

3.1.8     Μελέτη και ανάπτυξη αποτελεσματικής πυροπροστασίας της περιοχής με προσπάθεια άμμεσης ένταξης της μελέτης αυτής στα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα για έγκριση κονδυλίων ικανών για την πραγματοποίηση της.

3.1.9     Προώθηση εκτεταμένης αναδάσωσης της περιοχής σε συνεργασία με την διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Γεωργίας καθώς και ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων.

3.1.10    Προστασία του περιβάλλοντος κατά την επέκταση του λιμανιού της Καρύστου και την κατασκευή και λειτουργία μαρίνας για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής, και η προς τον σκοπό αυτό, συμμετοχή στη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων.

Αρθρο 4, Μέσα

4.1           Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου είναι:

4.1.1     Η προώθηση της συνεργασίας με όλους εκείνους τους φορείς οι οποίοι έχουν παρόμοιο σκοπό και δραστηριότητες όπως : α) άλλους συλλόγους και οργανισμούς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, β) δήμους και κοινότητες, γ) αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, καθώς και δ) οποιουσδήποτε ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες.

          Το Σωματείο δεν αποσκοπεί στην υποκατάσταση των δημόσιων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

4.1.2            Η δημιουργία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ομάδων εργασίας και εισηγητικών επιτροπών οι οποίες θα μελετούν τα προβλήματα της περιοχής και θα εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο μεθόδους δράσης για την αντιμετώπισή τους.

4.1.3            Η υποβολή διαβημάτων στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες καθώς και. η παράσταση ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου με σκοπό την προάσπιση των σκοπών του Σωματείου.

4.1.4            Η δημιουργία τακτικού ενημερωτικού δελτίου για την προβολή των δραστηριοτήτων του σωματείου.

4.1.5     Η παρακολούθηση των κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων καθώς η ενδεχόμενη εκπόνηση και υποβολή μελετών προς άντληση νέων κονδυλίων.

4.1.6    Η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και διαφόρων εκδηλώσεων για την προβολή των δραστηριοτήτων του Σωματείου και την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τους σκοπούς του Σωματείου.

 

Αρθρο 5, Μέλη

5.1            Μέλος μπορεί να είναι όποιος είναι τουλάχιστον 18 ετών (προκειμένου για φυσικά πρόσωπα), συμφωνεί με τους σκοπούς του Σωματείου, και ενδιαφέρεται για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής της Καρυστίας. Τα μέλη του Σωματείου (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες

          α. Ιδρυτικά μέλη.

          β. Τακτικά μέλη.

          γ. Επίτιμα μέλη.

          Μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη δεν πληρώνουν συνδρομή και δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν ή εκλέγεσθαι.

5.2            Η αίτηση για την εισδοχή ως μέλος στο Σωματείο υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και συνοδεύεται από :

          α. Εντυπη αίτηση στην οποία ενσωματώνεται και η δήλωση του υποψηφίου μέλους ότι αποδέχεται το καταστατικό του Σωματείου.

          β. Πρόταση για αποδοχή του ως μέλους, από δύο (2) τουλάχιστον τακτικά μέλη εκ των οποίων το ένα πρέπει να είναι ιδρυτικό μέλος.

5,3                   Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή της αίτησης στην πρώτη του συνεδρίαση από την υποβολή της με απλή πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία και ενημερώνει αντίστοιχα τον αιτούντα.

5.4                   Τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα :

          α. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης του Σωματείου.

          β. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και τις δραστηριότητες του Σωματείου. Τα νομικά πρόσωπα ορίζουν ένα εκπρόσωπό τους ο οποίος ασκεί για λογαριασμό τους, όλα τα δικαιώματα του μέλους.

          γ. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύεται και να ασκεί τα δικαιώματά του/της, στην Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιο που πρέπει να είναι μέλος, νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

          δ. Να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο δήλωση παραίτησης του/της από μέλος του Σωματείου στις προθεσμίες που ο νόμος ορίζει.

5.5                   Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς, καθώς και να καταβάλλουν τη συνδρομή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Αρθρο 6,  Διοίκηση

6.1                   Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείταί από εννέα (9) μέλη ήτοι:

          α. Πρόεδρο.

          β. Αντιπρόεδρο.

          γ. Γενικό Γραμματέα.

          δ. Ταμία.

          ε. Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
στ. Τέσσερα (4) μέλη.

6.2                   Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

 

Αρθρο 7, Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

          Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

          α. Διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του, σύμφωνα με το καταστατικό. Για να αποφασίζει εγκύρως το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε     από τα μέλη του τα οποία αποφασίζουν με πλειοψηφία. Στηνπερίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

          β. Προσλαμβάνει και απολύει τους μισθωτούς του Σωματείου.

          γ. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση.

          δ. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Σωματείου και τον υποβάλλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

          ε. Εκτελεί τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης.

          στ. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Σωματείου και        φροντίζει για την εφαρμογή του, στα πλαίσια του καταστατικού.

          ζ. Αποφασίζει την σύσταση των ομάδων εργασίας και των εισηγητικών επιτροπών καθώς και τους όρους λειτουργίας τους.

Αρθρο 8, Καθήκοντα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.1            Πρόεδρος

          α. Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου.

          β. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστηρίου, κάθε τρίτου και όλων των Αρχών.

          γ. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Σωματείου.

          δ. Συνυπογράφει με τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές.

8.2            Αντιπρόεδρος

          α. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του.

          β. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, προεδρεύει, μέχρις ότου το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει νέο Πρόεδρo.

8.3            Γενικός Γραμματέας

          α. Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

          β. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Σωματείου.

          γ. Τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο αντίστοιχο βιβλίο πρακτικών.

          δ. Τηρεί όλα τα βιβλία του Σωματείου.

8.4            Ταμίας.

          α. Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.

          β. Φροντίζει για την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο τών δαπανών του Σωματείου.

          γ. Προετοιμάζει τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό του Σωματείου και τις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

          δ. Συντάσσει τις καταστάσεις ταμιακής κίνησης και τις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το τέλος του Οικονομικού έτους, που άρχίζει από 1η Ιανουάριου εώς 31ης Δεκεμβρίου.

          ε. Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία ή αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από προσωρινό Ταμία, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

8.5            Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

          α. Συλλέγει και ανακοινώνει στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιαδήποτε πληροφορία αφορά το σωματείο.

          β. Οργανώνει την επικοινωνία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

          γ. Επιμελείται των εκδόσεων του Σωματείου.

8.6            Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

          Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική Συνεδρίαση μία φορά κάθε ένα (1) μήνα. Σε περίπτωση που προκύψει έκτακτο θέμα, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση.

          Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται αυτομάτως ως παραιτηθέν και η θέση καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα.

Αρθρο 9, Γενική Συνέλευση

9.1            Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Σωματείου.

9.2            Ολα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Σωματείου συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση.

9.3            Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μιά φορά τον χρόνο. Εξετάζει και εγκρίνει τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως οσάκις το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών του.

Αρθρο 10, Απαρτία

10.1      Η τακτική Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν το ήμισυ συν ένα (50% +1) από τα ταμειακώς εντάξει μέλη, είναι παρόντα.

10.2      Οι Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται για τροποποιήσειςτου καταστατικού είναι σε απαρτία εφόσον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών είναι παρόντα. Η απόφαση για τροποποιήσεις των άρθρων του καταστατικού θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

10,3              Σέ περίπτωση έλλειψης απαρτίας θα συγκαλείται εντός επτά (7) ημερών νέα Γενική Συνέλευση, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, εκτός από την περίπτωση της τροποποιήσεως άρθρων του καταστατικού.

Αρθρο 11, Συνεδριάσεις

 

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνεδριάζει μία φορά τον χρόνο στο χρονικό διάστημα από την 30η Μαρτίου έως την 30η Ιουνίου. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που την προκηρύσει 20 ημέρες τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή της με πρόσκληση που θα φέρει υπογραφές του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η  πρόσκληση αποστέλεται ταχυδρομικώς με προσωπική επιστολή ή fax σε όλα τα μέλη του Σωματείου.

Αρθρο 12, Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης,Ψηφοφορία και Εκλογές

12,1    Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν διαπιστωθεί απαρτία γίνεται η εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του Γραμματέα και της εφορευτικής επιτροπής σε περίπτωση αρχαιρεσιών.

          Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δύναται να εκλεγεί οιοδήποτε μέλος του Σωματείου, όχι όμως και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που λογοδοτεί.

          Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και όταν εξαντληθούν τα θέματα, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών.

          Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά.

          Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μαζί με τον Γραμματέα συντάσσουν το πρακτικό της εκλογής, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν.

12,2    Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία (50% + 1) των παρόντων έπειτα από φανερή ψηφοφορία που πραγματοποιείται με ονομαστική κλήση ή δι' ανατάσεως της χειρός. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

12,3    Κάθε τρία (3) χρόνια, η Γενική Συνέλευση εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο και τέσσερεις (4) αναπληρωματικούς συμβούλους. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι και 9 υποψηφίους. Για την διενέργεια των εκλογών, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία προσδιορίζει τις λεπτομέρειες διενέργειας των εκλογών, διευθύνει την διαδικασία και ανακηρύσσει το αποτέλεσμα. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και η πρώτη Ελεγκτική Επιτροπή θα εκλεγούν εντός εξήντα (60) ημερών από την επίσημη καταχώρηση του Σωματείου στα αρμόδια βιβλία του Πρωτοδικείου.

 

Αρθρο 13, Πηγές Εσόδων

          Οι πηγές εσόδων του Σωματείου προέρχονται από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, τα οποία ορίζονται σε δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) και η ετήσια συνδρομή η οποία ορίζεται σε πέντε χιλιάδες δραχμές (5.000). Και τα δύο αυτά ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Άλλες πηγές εσόδων μπορεί να είναι ειδικές εισφορές που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τόκοι κεφαλαίων, δωρεές και κληροδοτήματα καθώς επίσης καί κάθε άλλο νόμιμο εισόδημα.

 

Αρθρο 14, Ελεγκτική επιτροπή

          Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε τρία (3) χρόνια η οποία, ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει έκθεση είκοσι (20) ημέρες πριν την τακτική Γενική Ετήσια Συνέλευση.

 

Αρθρο 15, Διαγραφή Μέλους

          Μέλος του Σωματείου το οποίο παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του, με την μη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του καταστατικού ή με την μη τήρηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να επικυρωθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

 

Αρθρο 16, Διάλυση

          Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση που έχουν απομείνει λιγότερα από είκοσι (20) μέλη. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου τa περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται όπου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση πριν την διάλυση του Σωματείου με την προϋπόθεση ότι δεν διανέμονται στα μέλη του.

Αρθρο 17

          Οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό και στους κανονισμούς του Σωματείου ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους σχετικούς νόμους.

 

Αρθρο 18, Εγκριση

          Το παρόν καταστατικό περιλαμβάνει δέκα οκτώ (18) άρθρα και αφού διαβάστηκε και συζητήθηκε, εγκρίθηκε σήμερα την 30η Ιουλίου 1997 από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου στην Κάρυστο. Το παρόν Καταστατικό θα ισχύσει από την δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Χαλκίδος.

 

Κάρυστος 6-9-1997