Επεμβάσεις

 Βιομηχανοποίηση των βουνών

Επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας

Ο όρος 'αιολικά πάρκα' έχει παραπλανητική σημασία, ενώ ο επίσημος είναι 'Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας'. Οι αιολικοί σταθμοί είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις γης και απαιτούν σημαντικές επεμβάσεις στο χώρο τόσο για την εγκατάστασή τους όσο και για τη μεταφορά του ρεύματος.  Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον δεν μπορούν να εκτιμηθούν χωρίς να έχει κανείς μια σαφή εικόνα του μεγέθους των απαιτούμενων έργων για την εγκατάστασή τους. Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά των ΑΠΕ που δεν συζητά ποτέ και κανείς από τους υποστηρικτές τους. 

 

Υψος πύργου και μήκος πτερυγίων

α/γ 2MW:   πύργος  60 –80 μ.,   ρότορας (πτερύγια) 80μ. Συνολικό ύψος: 115μ.

α/γ 3MW:   πύργος  90μ. ,           ρότορας (πτερύγια) 90μ.  Συνολικό ύψος: 135μ.

 

Πλατεία

Γύρω από κάθε α/γ αποψιλώνεται και ισοπεδώνεται μια έκταση 2 – 2,5 στρεμμάτων στο κέντρο της οποίας εγκαθίσταται η α/γ.

 

Σκάμμα

Η θεμελίωση κάθε ανεμογεννήτριας γίνεται σε σκάμμα σχήματος τετραγώνου με πλευρά 14μ. και βάθος 3μ. Κάλυψη επιφάνειας: 196 τ.μ και όγκος σκυροδέματος 588 κυβ. μέτρα

 

 

Βοηθητικά κτίρια

Κάθε αιολικό πάρκο περιλαμβάνει ένα οικίσκο για αποθήκη υλικών ή για διαμονή προσωπικού. Επίσης μπορεί να γίνουν περιφράξεις χώρων και απαγορεύεται η πρόσβαση στο κοινό. 

 

 

Κατάληψη γης

Οι αιολικοί σταθμοί με τα απαραίτητα συνοδά έργα (δρόμοι και γραμμές μεταφοράς) καταλαμβάνουν χιλιάδες στρέμματα γης. Για τους  δρόμους πρόσβασης,  τις α/γ,  τους πυλώνες υψηλής τάσης και τις γραμμές μεταφοράς ορίζεται μια ζώνη κατάληψης  από τις μελέτες των εταιρειών που όμως δεν αποκλείει τις άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.

 

Ζώνη επέμβασης

Κάθε α/γ καταλαμβάνει ένα χώρο αποκλειστικής χρήσης γης που λέγεται ζώνη επέμβασης και υπολογίζεται ως εξής:

Για κάθε α/γ 2MW η ζώνη επέμβασης είναι 11 στρέμματα

Για κάθε α/γ 3ΜW η ζώνη επέμβασης είναι 14 στρέμματα.

Οι μελετητές δεν υπολογίζουν την ζώνη επέμβασης των συνοδών έργων που θεωρούν μάλλον αμελητέα (!). Οι ανεμογεννήτριες που έχουν εγκριθεί για την Οχη σύμφωνα με τα παραπάνω θα καταλάβουν 2.272 στρέμματα, χωρίς να υπολογίζεται η χρήση γης των συνοδών έργων.

 

Δρόμοι πρόσβασης

Διάνοιξη δρόμων στην καρδιά του βουνού.Κάθε αιολικό πάρκο απαιτεί εσωτερική οδοποιία που συνδέει τις α/γ μεταξύ τους και εξωτερική οδοποιία που εξυπηρετεί την πρόσβαση για την εγκατάσταση και συντήρηση του. Δεδομένου ότι τα αιολικά πάρκα εγκαθίστανται σε απομακρυσμένα σημεία, οι δρόμοι πρόσβασης έχουν απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων. Εχουν μέγιστο πλάτος 5μ. και προδιαγραφές για κίνηση οχημάτων βαρέος τύπου μέχρι 70 τόνους. Για την κατασκευή τους απαιτούνται εκσκαφές και εκβραχισμοί με επιτρεπτή χρήση εκρηκτικών. Για τα αιολικά πάρκα της Εnel – Κοπελούζος και ΤΕΡΝΑ θα κατασκευαστούν 79 χμ. εσωτερικής οδοποιίας και 78χμ. νέων δρόμων πρόσβασης, ενώ θα αξιοποιηθούν και οι υπάρχοντες αγροτικοί δρόμοι. Τα προϊόντα εκσκαφών υπολογίζονται στα 237.000 κυβ. μέτρα, αλλά το πιθανότερο είναι να ξεπεράσουν κάθε υπολογισμό αφού οι δρόμοι πρέπει να διαμορφωθούν με ελάχιστη κλίση 12% σε πλαγές με κλίση 45%! Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων απαγορεύει την απόληψη υλικών από τα πρανή του βουνού γι αυτό θα γίνει  μεταφορά υλικών (χώμα και χαλίκι) από τα λατομεία της περιοχής.

 

 Γραμμές μεταφοράς

Υπέργεια δίκτυα μέσης τάσης.Για τη μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας τα αιολικά πάρκα απαιτούν ένα δίκτυο μεσης τάσης από τις α/γ προς τους  υποσταθμούς και ένα δίκτυο υψηλής τάσης από τους υποσταθμούς στο κεντρικό σύστημα. Στα ήδη εγκατεστημένα αιολικά πάρκα τα δίκτυα μέσης τάσης είναι όλα υπέργεια, αλλά στα σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα της Οχης προβλέπεται η υπογειοποίηση των δικτύων μέσης τάσης, ενώ η γραμμή υψηλής τάσης παραμένει υπέργεια. Για τα αιολικά πάρκα της Εnel – Koπελούζος και ΤΕΡΝΑ θα χρειαστεί εκσκαφή για την υπογειοποίηση της μεσαίας τάσης σε μήκος 125χμ σε υφιστάμενη οδοποιία καθώς και εκσκαφή 16,5 χμ. εκτός οδικού δικτύου.

 

Δίκτυα υψηλής τάσης  Η γραμμή υψηλής τάσης θα μεταφέρει το παραγόμενο ρεύμα υπέργεια και υποθαλάσσια από την Νότια Εύβοια στην Αττική. Τα αιολικά πάρκα της  Εnel – Κοπελούζος και ΤΕΡΝΑ θα εξυπηρετούνται από μια υπέργεια γραμμή υψηλής τάσης 150KV με μήκος 23χμ. Τα τελευταία 600μ. της γραμμής στη θέση Σπηλιά Μπούρου θα υπογειοποιηθούν, ενώ μετά η γραμμή θα οδεύσει υποθαλάσσια προς την Ραφήνα σε απόσταση 45χμ. Η γραμμή υψηλής τάσης θα συνοδεύεται από 3 υποσταθμούς ανύψωσης τάσης που θα κατασκευαστούν στην Αμυγδαλιά, Αντιά και τον Πλατανιστό.  

 

 

Φάση κατασκευής

Η κατεδάφιση του βουνού.Κατά την κατασκευή δημιουργείται ένα τεράστιο εργοτάξιο στην καρδιά της φύσης. Η κατασκευή των δρόμων και πλατειών συνοδεύεται με σκόνη, θόρυβο και ρύπανση από πετρελαιοειδή, ανταλλακτικά, και παντός είδους άχρηστα υλικά. Η γύρω βλάστηση είτε θα καταπλακωθεί από την μετακίνηση τεράστιων όγκων χώματος και βράχων στα πρανή είτε θα εκχερσωθεί βίαια. Μονο για τη δημιουργία πλατειών γύρω από τις α/γ της Εnel – Koπελούζος και ΤΕΡΝΑ θα εκχερσωθούν 315 στρέμματα βλάστησης (126 α/γ Χ 2,5 στρεμ.). 

 

Αποκατάσταση περιβάλλοντος

Μετά το πέρας της κατασκευής οι περιβαλλοντικοί όροι υποχρεώνουν την απομάκρυνση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Τα χώματα που θα περισσέψουν από τις εκσκαφές θα πρέπει να διαμορφωθούν σε χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες της Δασικής υπηρεσίας. Ορίζονται επίσης φυτεύσεις ακόμη και στα πρανή των δρόμων κατόπιν ειδικής δασοτεχνικής μελέτης αλλά με την επιφύλαξη ‘όπου είναι δυνατόν’(!). Μέχρι σήμερα στα ήδη υπάρχοντα αιολικά πάρκα δεν έχει γίνει καμιά αποκατάσταση με φυτεύσεις, αντίθετα είναι πιθανό να δει κανείς εγκαταλειμμένα βαρέλια με λάδι και άλλα σκουπίδια. Επίσης προκειμένου να προστατευθεί η βλάστηση πλησίον των έργων, οι εταιρείες υποχρεούνται να τοποθετήσουν πυροσβεστικούς κρουνούς για τον εφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, μια διάταξη που επίσης δεν τηρείται μέχρι σήμερα. Τέλος οι εταιρείες υποχρεούνται στην αποξήλωση όλων των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου.